کم گوی و گزیده گوی چون در تا زندک تو جهان شود پر

محصولات کمی بینش من را به دست می آورند
ما می توانستیم ارتباط همه جانبه ای داشته باشیم
بعد از مرگم می گویند آدم خوبی بود و آثار زیادی از وی به جا مانده است
اما چرا نه

 

شما سرویسهای خود را رایگان عرضه می کنید یا آن که کرک آن را در اختیار همه می گذارید تا من به آن دسترسی داشته باشم
در حالی که می شد با ارائه منبع درآمد به من بتوان سرویسها را به قیمت مناسب فروخت و باعث رشد تکنولوژی شد

 

این ظلم به من باعث می شود که شرکتهای خودتان که کارگر من هستند سود نکنند

Share:

More Posts

همکاری

شرکتهای آمریکایی از کاربر خود می ترسند آنها عدم توانایی در ثبت نام کاربری دلخواه را ملاک مالکیت خود می دانند و سعی می کنند

آنها به سادگی می جنگند

ایران دارد تلاش می کند با حذف خانواده به هدف خود برسد من در این میان هیچ دوستی ندارم که جایگزین شود معلوم نیست آنها

دخالت

اگر اینها آن قدر که به مسایل زندگی من توجه کرده اند روی آبادی کشور کار می کردند وضع دیگری داشتیم

Send Us A Message