همکاری

شرکتهای آمریکایی از کاربر خود می ترسند آنها عدم توانایی در ثبت نام کاربری دلخواه را ملاک مالکیت خود می دانند و سعی می کنند با خدشه دار کردن کاربرد اپ خود این را ثابت کنند که خودشان آن را به وجود آورده اند این در حالی است که این مشکلات فقط با قرارداد و معامله حل می شود و هیچ وقت نمی توان مطمئن شد که خدا آن چیز را به شما داده است

Share:

More Posts

آنها به سادگی می جنگند

ایران دارد تلاش می کند با حذف خانواده به هدف خود برسد من در این میان هیچ دوستی ندارم که جایگزین شود معلوم نیست آنها

دخالت

اگر اینها آن قدر که به مسایل زندگی من توجه کرده اند روی آبادی کشور کار می کردند وضع دیگری داشتیم

Send Us A Message