خدا

تافته جدا بافته ای است که ما باید از آن جدا بمانیم

اگر خودمان را در خدا محو کنیم فایده ندارد

اگر بخواهیم آن را به تصرف درآوریم هیچ اتفاقی نمی افتد

Share:

More Posts

همکاری

شرکتهای آمریکایی از کاربر خود می ترسند آنها عدم توانایی در ثبت نام کاربری دلخواه را ملاک مالکیت خود می دانند و سعی می کنند

آنها به سادگی می جنگند

ایران دارد تلاش می کند با حذف خانواده به هدف خود برسد من در این میان هیچ دوستی ندارم که جایگزین شود معلوم نیست آنها

Send Us A Message