مذاکره

مذاکره با آمریکا با اسرائیل با غیره در صورتی درست است که بخواهید مشکل حل شود شما طرفدار حل مشکل هستید اما مشکلی که به نفع شما باشد بهتر است که به جای گفتن زور حرف طرف مقابل را شنید آن وقت است که می توان دریافت که مشکل کجاست فقط با داد زدن و بیداد کردن چیزی حل نمی شود باید دید آنها چه مشکلی دارند چرا زور می گویند آیا زور داشتن خوب است شاید از این می ترسند که زورشان به ما برسد برای همین هم دعوا راه می اندازند

Share:

More Posts

همکاری

شرکتهای آمریکایی از کاربر خود می ترسند آنها عدم توانایی در ثبت نام کاربری دلخواه را ملاک مالکیت خود می دانند و سعی می کنند

آنها به سادگی می جنگند

ایران دارد تلاش می کند با حذف خانواده به هدف خود برسد من در این میان هیچ دوستی ندارم که جایگزین شود معلوم نیست آنها

Send Us A Message