شاگرد

شما شاگردان را به عنوان رقیب می فرستید بعد وقتی می بینید که زیر سن است رد می کنید به نظر شما فردی بزرگ است که از شما اطاعت بکند این به خاطر این است که دوست دارید برنده باشد

Share:

More Posts

همکاری

شرکتهای آمریکایی از کاربر خود می ترسند آنها عدم توانایی در ثبت نام کاربری دلخواه را ملاک مالکیت خود می دانند و سعی می کنند

آنها به سادگی می جنگند

ایران دارد تلاش می کند با حذف خانواده به هدف خود برسد من در این میان هیچ دوستی ندارم که جایگزین شود معلوم نیست آنها

Send Us A Message