خدای بزرگ

خدا را فقط در قصه ها می توان یافت اگر بود مردم خورده بودندش خدا همیشه پیامبر می فرستد ما باید از پیامبر وی اطاعت کنیم در غیر این صورت گیر امامان خواهیم افتاد که هیچ اختیاری ندارند

Share:

More Posts

همکاری

شرکتهای آمریکایی از کاربر خود می ترسند آنها عدم توانایی در ثبت نام کاربری دلخواه را ملاک مالکیت خود می دانند و سعی می کنند

آنها به سادگی می جنگند

ایران دارد تلاش می کند با حذف خانواده به هدف خود برسد من در این میان هیچ دوستی ندارم که جایگزین شود معلوم نیست آنها

Send Us A Message