آیا اسلام دین عشق است

عشق در این است که شما هر چیز خوبی را دوست داشته باشی اما با سیاست ممکن نیست سیاست به دنبال خودی کردن عناصر است یک سیاستمدار می خواهد همه چیز را از چشم خود ببیند او خوبی را جستجو می کند اما چیزی که به نفع خودش باشد

البته مملکت داران سیاستی به نفع مملکت خویش در نظر می گیرند که باعث می شود مردم از آنها حمایت کنند مملکت ظلم مملکتی است که نمی گذارد مردمش رنگ آرامش را ببیند این به خاطر آن است که آنها عشق ندارند آنها به دنبال خوبی نیستند بلکه بدی هم برایشان قابل تحمل است

بنا بر سوره انفال کلیه منابع از آن خداست و آنها که دنبال پیامبر او هستند اینجاست بنابراین توجیهی ندارد که با خدا بجنگند کسانی که من را جن می خوانند بدانند که خدا هست خدا به اعمال شما آگاه است چطور خیال می کنید که هیچ چیز نمی فهمد و او را مانند یک بت می بینید

Share:

More Posts

همکاری

شرکتهای آمریکایی از کاربر خود می ترسند آنها عدم توانایی در ثبت نام کاربری دلخواه را ملاک مالکیت خود می دانند و سعی می کنند

آنها به سادگی می جنگند

ایران دارد تلاش می کند با حذف خانواده به هدف خود برسد من در این میان هیچ دوستی ندارم که جایگزین شود معلوم نیست آنها

Send Us A Message