رییس

من نیاز به صحبت با رئیس شما دارم ماموران معذور که همه دلکش هستند نیازی نمی بینند که از خود مسؤولیت نشان دهند در نتیجه هر دو سوی معامله ضرر می کنند که شامل ما و شما می شود و تنها کسی که دارد سوء استفاده می کند همان کسی است که برای پول ماموریت را پذیرفته اما برای پول بیشتر به من روی خوش نشان می دهد من نمی توانم مشکل شما را حل کنم چون با من رو در رو نمی شوید شما می ترسید خودتان را نشان دهید چون در نگاهی غافل می شوید

Share:

More Posts

همکاری

شرکتهای آمریکایی از کاربر خود می ترسند آنها عدم توانایی در ثبت نام کاربری دلخواه را ملاک مالکیت خود می دانند و سعی می کنند

آنها به سادگی می جنگند

ایران دارد تلاش می کند با حذف خانواده به هدف خود برسد من در این میان هیچ دوستی ندارم که جایگزین شود معلوم نیست آنها

Send Us A Message