جنگ

فقط در صورت ایجاد کشور پارس است که دست از حمایت از ایران برمی دارم ایرانیان سالهای سال است که در کشور ایران زندگی می کنند و به آباد کردن آن اندیشیده اند حال زمان آن رسیده که با همسایگان متحد شده و کشوری به نام پارس تشکیل دهیم در این صورت به این دولت که دشمن آمریکاست دیگر نیازی نخواهد بود آیا آمریکا از این طرح حمایت می کند یا برایش فرقی نمی کند که دولت دست کیست و به هر حال با ملت ما می جنگد

Share:

More Posts

همکاری

شرکتهای آمریکایی از کاربر خود می ترسند آنها عدم توانایی در ثبت نام کاربری دلخواه را ملاک مالکیت خود می دانند و سعی می کنند

آنها به سادگی می جنگند

ایران دارد تلاش می کند با حذف خانواده به هدف خود برسد من در این میان هیچ دوستی ندارم که جایگزین شود معلوم نیست آنها

Send Us A Message